Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy informację o zasadach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – dalej RODO

W zasadach znajdziesz najważniejsze informacje o tym, w jaki sposób WoodMet Konrad Woźniak przetwarza Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest
WoodMet Sp. z o.o.
1 Maja 38/39
71-627 Szczecin
NIP: 8513267853

dalej WoodMet

W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz zawsze skontaktować się z WoodMet osobiście, pocztą tradycyjną na adres podany powyżej albo mailem na adres biuro@woodmet.eu, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt z WoodMet, korzystając z naszych usług, wysyłając nam maila, wypełniając formularz kontaktowy, a nawet – przekazując nam swoją wizytówkę. Twoje dane pozyskujemy również w związku z prowadzoną przez WoodMet działalnością gospodarczą.

Pracownicy i osoby ubiegające się o zatrudnienie

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane osobowe w celach niezbędnych z perspektywy zatrudnienia – przy zawieraniu umowy o pracę, czy też wypełniając kwestionariusz osobowy. Jako Twój pracodawca lub zleceniodawca musimy przetwarzać Twoje dane osobowe aby móc się z Tobą skontaktować i prawidłowo rozliczyć wszystkie kwestie związane z Twoim zatrudnieniem, w tym dla celów podatkowych, czy ubezpieczeń społecznych. Zdarza się, że niektóre Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez podmioty trzecie, np. organy państwowe, które nawiążą kontakt z WoodMet, jako Twoim pracodawcą.
Jeżeli dopiero podejmujesz działania, żeby nawiązać z nami współpracę i chcesz wysłać do WoodMet swoje CV lub list motywacyjny, Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, aby móc skontaktować się z Tobą i uwzględnić Cię w procesie rekrutacji. Zdarza się, że korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych –dedykowanych portali zajmujących się prowadzeniem rekrutacji, lub z pomocy podmiotów zajmujących się rekrutacją pracowników. W takim przypadku Twoje dane osobowe są nam przekazywane przez te podmioty, na Twoją zgodę i prośbę.

Klienci, Kontrahenci i dostawcy

Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu wywiązania się z łączącej nas umowy w zakresie współpracy, ale również w celu umożliwienia Ci skorzystania z przysługujących Ci uprawnień w zakresie gwarancji lub rękojmi. Podstawą przetwarzania będzie tu zatem niezbędność wykorzystania Twoich danych osobowych w celu realizacji transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Jak wspomnieliśmy wyżej, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed ich (zawinionym albo przypadkowym) zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

Na środki te składają się zabezpieczenia techniczne (należyta ochrona pomieszczeń oraz systemów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe; zabezpieczenia uniemożliwiające osobom postronnym zapoznanie się z treścią dokumentów zawierających dane osobowe, tworzenie kopii zapasowych, etc.) oraz reguły i procedury, których przestrzegania wymagamy od wszystkich naszych pracowników i współpracowników.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez WoodMet Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO- z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa dostępu jest zasadniczo nieodpłatne, jednak nadmierne korzystanie z niego może wiązać się z poniesieniem opłaty administracyjnej, WoodMet dokłada wszelkich starań, by skorzystanie z powyższych praw było również proste w realizacji.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie już dokonane przez WoodMet.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Dodatkowe informacje

Twoje dane przetwarzać będziemy przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu. Nie będą również przekazywane do państw nie należących do EOG.